معنی اسم بامشاد

نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم بامشاد

فراوانی اسم بامشاد

تا کنون کسی با نام بامشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.