معنی اسم باوند

اصیل ، خانوادةایی معروف از کردها کةدر شمال ایران حکومتی پایه ‏نهادند

ریشه اسم باوند

فراوانی اسم باوند

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام باوند ثبت نام شده اند.