معنی اسم باژه

نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی

ریشه اسم باژه

فراوانی اسم باژه

تا کنون کسی با نام باژه در گهواره ثبت نام نکرده است.