معنی اسم بخشینر

سخی،بخشنده،سخاوتمند

ریشه اسم بخشینر

فراوانی اسم بخشینر

تا کنون کسی با نام بخشینر در گهواره ثبت نام نکرده است.