معنی اسم بخش علی

بخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسی که نصیب و بخت از علی(ع) یافته ، بخشیده شده از سوی علی(ع)

ریشه اسم بخش علی

فراوانی اسم بخش علی

تا کنون کسی با نام بخش علی در گهواره ثبت نام نکرده است.