معنی اسم بدرالدین

ماه دین

ریشه اسم بدرالدین

فراوانی اسم بدرالدین

تا کنون کسی با نام بدرالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.