معنی اسم براخاس

دوست دانا و عاقل

ریشه اسم براخاس

فراوانی اسم براخاس

تا کنون کسی با نام براخاس در گهواره ثبت نام نکرده است.