معنی اسم برزآذر

مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر( آتش)، نام برادر برز

ریشه اسم برزآذر

فراوانی اسم برزآذر

تا کنون کسی با نام برزآذر در گهواره ثبت نام نکرده است.