معنی اسم برمک

عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی بوده که به رئیس روحانی معبد بودایی بلخ می دادند، برمک معروف پدربزرگ یحیی وزیر مشهور هارون الرشید است

ریشه اسم برمک

فراوانی اسم برمک

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام برمک ثبت نام شده اند.