معنی اسم برپرس

مسئول. رئیس

ریشه اسم برپرس

فراوانی اسم برپرس

تا کنون کسی با نام برپرس در گهواره ثبت نام نکرده است.