معنی اسم بلیمت

نابغه

ریشه اسم بلیمت

فراوانی اسم بلیمت

تا کنون کسی با نام بلیمت در گهواره ثبت نام نکرده است.