معنی اسم بنار

دامنةکوةکه ‏رو به ‏دشت است

ریشه اسم بنار

فراوانی اسم بنار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بنار ثبت نام شده اند.