معنی اسم بندوی

نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان

ریشه اسم بندوی

فراوانی اسم بندوی

تا کنون کسی با نام بندوی در گهواره ثبت نام نکرده است.