معنی اسم بهادر

دلیر، شجاع

ریشه اسم بهادر

فراوانی اسم بهادر

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام بهادر ثبت نام شده اند.