معنی اسم بهبد

مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف)

ریشه اسم بهبد

فراوانی اسم بهبد

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بهبد ثبت نام شده اند.