معنی اسم بهتاش

مرکب از کلمه فارسی به بعلاوه پسوند ترکی تاش ، شریک خوب ، صاحب اخلاق و رفتا رنیکو ، امیری که دارای اخلاق و رفتار خوب است

ریشه اسم بهتاش

فراوانی اسم بهتاش

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام بهتاش ثبت نام شده اند.