معنی اسم بهرام

فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود

ریشه اسم بهرام

فراوانی اسم بهرام

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام بهرام ثبت نام شده اند.