معنی اسم بهرنگ

مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ

ریشه اسم بهرنگ

فراوانی اسم بهرنگ

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بهرنگ ثبت نام شده اند.