معنی اسم بهمنیار

نام شاگرد ابوعلی سینا

ریشه اسم بهمنیار

فراوانی اسم بهمنیار

تا کنون کسی با نام بهمنیار در گهواره ثبت نام نکرده است.