معنی اسم به گوی

خوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس و رامین

ریشه اسم به گوی

فراوانی اسم به گوی

تا کنون کسی با نام به گوی در گهواره ثبت نام نکرده است.