معنی اسم بودیان

نام یکی از قبایل ماد

ریشه اسم بودیان

فراوانی اسم بودیان

تا کنون کسی با نام بودیان در گهواره ثبت نام نکرده است.