معنی اسم تاج بخش

بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم تاج بخش

فراوانی اسم تاج بخش

تا کنون کسی با نام تاج بخش در گهواره ثبت نام نکرده است.