معنی اسم تخواره

نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم تخواره

فراوانی اسم تخواره

تا کنون کسی با نام تخواره در گهواره ثبت نام نکرده است.