معنی اسم جانلی

جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده

ریشه اسم جانلی

فراوانی اسم جانلی

تا کنون کسی با نام جانلی در گهواره ثبت نام نکرده است.