معنی اسم جاهد

کوشا، ساعی

ریشه اسم جاهد

فراوانی اسم جاهد

تا کنون کسی با نام جاهد در گهواره ثبت نام نکرده است.