معنی اسم جهان بخش

آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد

ریشه اسم جهان بخش

فراوانی اسم جهان بخش

تا کنون کسی با نام جهان بخش در گهواره ثبت نام نکرده است.