معنی اسم حبان

نام یکی از صحابه پیامبر(ص)

ریشه اسم حبان

فراوانی اسم حبان

تا کنون کسی با نام حبان در گهواره ثبت نام نکرده است.