معنی اسم خالد

پاینده، جاوید

ریشه اسم خالد

فراوانی اسم خالد

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام خالد ثبت نام شده اند.