معنی اسم خداداد

عطا شده از سوی خداوند

ریشه اسم خداداد

فراوانی اسم خداداد

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام خداداد ثبت نام شده اند.