معنی اسم خداداد

عطا شده از سوی خداوند

ریشه اسم خداداد

فراوانی اسم خداداد

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام خداداد ثبت نام شده اند.