معنی اسم خداکریم

خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند

ریشه اسم خداکریم

فراوانی اسم خداکریم

تا کنون کسی با نام خداکریم در گهواره ثبت نام نکرده است.