معنی اسم خدایار

آن که خداوند یار اوست

ریشه اسم خدایار

فراوانی اسم خدایار

تا کنون کسی با نام خدایار در گهواره ثبت نام نکرده است.