معنی اسم خرمشاد

با طراوت و شاداب

ریشه اسم خرمشاد

فراوانی اسم خرمشاد

تا کنون کسی با نام خرمشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.