اسم فارسی پسر با خ

نام معنی نام جزییات
خشایار تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و... مشاهده
خداداد عطا شده از سوی خداوند مشاهده
خسرو پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از... مشاهده
خدابخش عطای الهی، بخشیده خداوند مشاهده
خشایارشا مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر -... مشاهده
خابان نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد مشاهده
خدابنده بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول مشاهده
خدادوست دوستدار خداوند مشاهده
خداطلب خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو مشاهده
خداکریم خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان... مشاهده
خدایار آن که خداوند یار اوست مشاهده
خراد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایران... مشاهده
خردادبرزین نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خردادبه مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر،... مشاهده
خردادپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
خرزاد خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خرمشاد با طراوت و شاداب مشاهده
خروش فریاد، بانگ مشاهده
خسروپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
خسروداد داده پادشاه مشاهده
خسروزاد زاده پادشاه مشاهده
خسروشاد پادشاه شاد و خرم مشاهده
خشاش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی مشاهده
خشنواز تحریفی از نام پادشاه هیاطله مشاهده
خنجست از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر ا... مشاهده
خندان بشاش ، کسی که همواره می خندد مشاهده
خورزاد نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خوزان نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی مشاهده
خوش نواز خشنواز مشاهده
خوشچهر آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد مشاهده
خوشنود خشنود مشاهده