معنی اسم خروش

فریاد، بانگ

ریشه اسم خروش

فراوانی اسم خروش

تا کنون کسی با نام خروش در گهواره ثبت نام نکرده است.