معنی اسم خسروداد

داده پادشاه

ریشه اسم خسروداد

فراوانی اسم خسروداد

تا کنون کسی با نام خسروداد در گهواره ثبت نام نکرده است.