معنی اسم خشاش

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی

ریشه اسم خشاش

فراوانی اسم خشاش

تا کنون کسی با نام خشاش در گهواره ثبت نام نکرده است.