معنی اسم خشنواز

تحریفی از نام پادشاه هیاطله

ریشه اسم خشنواز

فراوانی اسم خشنواز

تا کنون کسی با نام خشنواز در گهواره ثبت نام نکرده است.