معنی اسم خضر

نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد

ریشه اسم خضر

فراوانی اسم خضر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام خضر ثبت نام شده اند.