معنی اسم خنجست

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم خنجست

فراوانی اسم خنجست

تا کنون کسی با نام خنجست در گهواره ثبت نام نکرده است.