معنی اسم خندان

بشاش ، کسی که همواره می خندد

ریشه اسم خندان

فراوانی اسم خندان

تا کنون کسی با نام خندان در گهواره ثبت نام نکرده است.