معنی اسم خورزاد

نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم خورزاد

فراوانی اسم خورزاد

تا کنون کسی با نام خورزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.