معنی اسم خیرالدین

آن که در دین بهترین است

ریشه اسم خیرالدین

فراوانی اسم خیرالدین

تا کنون کسی با نام خیرالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.