معنی اسم داتیس

نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم داتیس

فراوانی اسم داتیس

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام داتیس ثبت نام شده اند.