معنی اسم دادبرزین

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم دادبرزین

فراوانی اسم دادبرزین

تا کنون کسی با نام دادبرزین در گهواره ثبت نام نکرده است.