معنی اسم دارینوش

نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است

ریشه اسم دارینوش

فراوانی اسم دارینوش

تا کنون کسی با نام دارینوش در گهواره ثبت نام نکرده است.