معنی اسم دلیر

شجاع

ریشه اسم دلیر

فراوانی اسم دلیر

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام دلیر ثبت نام شده اند.