معنی اسم دوستعلی

دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی

ریشه اسم دوستعلی

فراوانی اسم دوستعلی

تا کنون کسی با نام دوستعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.