معنی اسم رئو

مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند

ریشه اسم رئو

فراوانی اسم رئو

تا کنون کسی با نام رئو در گهواره ثبت نام نکرده است.