معنی اسم راد

جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا

ریشه اسم راد

فراوانی اسم راد

در حال حاضر ۴۳ نفر در گهواره با نام راد ثبت نام شده اند.