معنی اسم رامشاد

مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال)

ریشه اسم رامشاد

فراوانی اسم رامشاد

تا کنون کسی با نام رامشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.